Związek Powiatów Polskich

Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie powiatów działające w dwudziestoleciu międzywojennym, mające za zadanie obronę ich wspólnych interesów. Reaktywowane zostało (z inicjatywy samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów) w dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu (odbyło się wówczas Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich). 17 marca 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał rejestracji stowarzyszenia. Z kolei 28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru władz statutowych Związku.

Związek Powiatów Polskich realizuje swe zadania poprzez:

  • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
  • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

Związek Powiatów Polskich skupia obecnie 315 powiatów i miast na prawach powiatów (w Polsce jest 379 powiatów, w tym 65 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) a 314 to powiaty (powiaty ziemskie).

Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich jest starosta [Starosta Opatowski] Kazimierz Kotowski.

Linki zewnętrzne

Strona internetowa Związku Powiatów Polskich